La Rochelle Yearbook 2022

Hoër Meisieskool / Girls’ High School

2 0 2 2 N r 1 1 6

Inhoudsopgawe

I N H O U D S O P G AWE / C O N T E N T S

Opgedra aan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Jaarvers l ag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sta f f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Congratul a t i ons A-candida t es 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ma t r i eks & personee l . . . . . . . . . . . . . . 19 Lar r i es Graad 1-12 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Message f rom the Head Gi r l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Message f rom the Deputy Head Gi r l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mi l adi es & Da i s i es . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 days .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ma t r i eka f ske id .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Las t day of ma t r i cs . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Graad 12 reg i s t er c l asses . . . . . . . 30 Ont lui kende skrywers . . . . . . . . . . . . . 34 Budding authors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ar t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Koshui s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Graad 8 kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Koshui s -hoofme i s i e .. . . . . . . . . . . . . . . . 42 Koshui s - onderhoofme i s i e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Cake & Eas t er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fresh on Faure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Vl aghys ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Mat r i ekdinee .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Koshui s gange .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Akademiese Prestige evening.. . . . 50 Pr i ze-g i v ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Graad 11 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Graad 11 camp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Graad 11 wint erba l . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Graad 10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Grade 10 dance .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Graad 9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Graad 9 kamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Graad 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Grade 8 a thl e t i cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Da i sy konser t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Grade 8 or i ent a t i on & pi cni c .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Grade 8 swimming . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Graad 8 vrugt e f ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Student counc i l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Whi t e t ea .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Le i erskamp / 2023 l e i ers .. . . . . . . 85 Father & daught er evening .. . . . 86 VRL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Mother & daught er pi cni c .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Cul ture .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Di ensk lubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Soc i e t i es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Mi ss La Roche l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Revue .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Athl e t i cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Eques t r i an .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Muurba l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Chess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Swem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tenni s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Hockey .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Ne tba l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 St i gt ersdag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Oranj er i v i er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LaR l i f e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Farewe l l message – Mev. E. Conradi e .. . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Sponsors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

R E D A K T E U R : Karin Leibbrandt P RO E F L E E S : Lynette Neethling, Carla Uys

P H O T O S : Nico de Wit, Gerhard Kroukamp, Jacques Philander, Lida Hendrikse, Tracy Meyer, Karin Leibbrandt, Julie Ruthven, Nicky Albertyn, Fotografieklub: Amy van Wyk, Elizabeth Rheeder, Jeanmari Basson, Y-Africa Photographers, Melanie Uys D E S I G N A N D P RO D U C T I O N : Avant Garde P R I N T I N G : Shumani Mills

1

Tribute to

O P G E D R A A A N

M E J . C H R I S T A L E RO U X ( D A I S Y ) 9 Februar i e 1932 – 16 Sep t ember 2022

Hi erd i e Jaarb l ad word opgedra aan me j . Chr i s t a l e Roux . In 1963 begin haar suksesvolle reis as Skoolhoof tot 1991. Ons eer haar nagedatenis en was bevoorreg om haar te besoek met die viering van haar 90ste verjaarsdag. Haar toegewydheid, hoë standaarde en stylvolle voorkoms sal deur ’n legio oudleerders onthou word.

Mej. le Roux se gedenkdiens in die Strand.

Mev. E Conradie, mej. A Lochner en mev. J Heydenrych tydens mej. le Roux se gedenkdiens by La Rochelle.

Mej. le Roux besoek Larries in 2020.

2

Opgedra aan

D A N K D I E N S ‒ D . C . L E RO U X

Ek was bevoor reg om Di nsdag by d i e open i ng van d i e skoo l i e t s van Me j . Le Roux me t d i e dog t er s en per sonee l t e dee l . Toe ek daar op die verhoog sit en kyk na die pragtige jong gesigte, die dissipline, respek vir gesag en die dogters se waardering vir mekaar se prestasies, was ek dankbaar, want in die onderwys en in skole het baie dinge verander, maar by La Rochelle is daar nog tradisies en waardes wat rotsvas bly staan. As mej. Le Roux daar was, sou sy baie trots gewees het. Christa le Roux het op ’n plaas naby Willowmore in die Oos-Kaap grootgeword. Sy was haar ouers se enigste kind en haar pa het haar elke oggend skool toe geneem en namiddae gaan haal. Sy het dus ’n baie beskermde lewe gelei. Daar is toe besluit dat sy vir die laaste twee jaar van haar skoolloopbaan na La Rochelle in die Paarl sal gaan. Dit moes nogal ’n aanpassing gewees het, want skielik was sy weg van die bekende, haar ouers en in die nuwe skool met groot geboue en baie dogters. Sy het in die koshuis gebly en baie goed aangepas, want sy het van die streng reëls gehou! Sy was baie hardwerkend en toegewyd en het ure aan haar skoolwerk bestee. Dit was so erg dat die skoolhoof ’n senior dogter gevra het om haar namiddae vir ’n stappie te neem. Die personeel het gou besef dat die jong dogter ’n bo-gemiddelde student is en sy het dit bewys toe sy aan die einde van Matriek die beste prestasie in die Kaaplandse Senior Sertifikaat-eksamen behaal het. Sy het die hoogste punte van al die kandidate in die Wes-, Oos-, Suid-en Noord-Kaap behaal. Dit was ’n baie besondere prestasie! Sy het haar studies aan die Universiteit van Stellenbosch voortgesit en die ’n BA-graad, Honneurs, Onderwys diploma en Meesters-graad behaal. Haar eerste onderwyspos was in Cradock waar sy Afrikaans aan die Rocklands High School for Girls’ onderrig het. Sy het later die adjunk-hoof geword en toe mej. Grundling, wat die hoof van La Rochelle was, besluit om aan die einde van 1962 af te tree, het Christa vir die pos aansoek gedoen. Op die baie jong ouderdom van 32 word sy dus skoolhoof van Die Hoër Meisieskool La Rochelle,’n ongekende prestasie. Sommige van haar oud-onderwysers was nog hier en haar Wiskunde-onderwyseres, mej. Nel, was die onderhoof. Daar was baie afgetrede onderwyseresse wat haar van raad wou bedien, maar sy het presies geweet wat sy wil doen en hoe sy die skool vorentoe gaan neem. Mejj. Nel en Muncmeyer, wat Duits onderrig het, was baie behulpsaam om haar aanvanklik by te staan. Die dogters het besluit dat die mooi, jong skoolhoof ’n bynaam moet kry en met haar voorletters van D.C.in gedagte, het hulle haar Daisy genoem en dis ’n naam wat deur die jare en ek glo in die toekoms, met baie liefde, deernis en respek gebruik sal word. Daar was goeie jare met prestasies op akademiese, sport-en kultuurgebied, maar ook moeilike jare wat die jong skoolhoof tot die uiterste beproef het. Gimnasium Seunskool het ’n ko-ed-skool geword en ons het ons broerskool en graad-7 dogters verloor wat verkies het om na die nuwe ko-ed-skool te gaan. In die sewentigs het die onderwysdepartement besluit dat die Paarl nog ’n ko-ed skool nodig het en daar was sprake dat Boys’ High, Girls’ High en La Rochelle een skool gaan word. Die Paarl was in opstand, maar gelukkig was daar ’n oud-leerling van Boys’ High wat ’n grootkop in die politiek was, wat die

hele idee nek omgedraai het en ons kon ontspan. Daar was ook skoolkomitees met wie sy koppe gestamp het, maar deur dit alles het sy vasberade die La Rochelle-skip op koers gehou. Een hoogtepunt was dat die lang gekoesterde droom van ’n eie swembad bewaarheid is. Oud-leerlinge deur die jare kan vertel hoe hulle geld ingesamel het en nooit in die koel water kon duik nie. Mej. Le Roux was baie streng en oud-leerlinge sal kan vertel van roklengtes, kuiwe wat bokant die wenkbroue moes wees, vulpenne wat gebruik moes word en vele meer. Daar was twee tuisnaweke vir kosgangers in die kwartaal, Sondae gaan almal kerk toe in wit rokke in die somer en donkerblou rokke in die winter en vele meer reëls. Ons as personeel is nie gespaar nie. Sy het die voorbeeld gestel en dieselfde van ons verwag. Sy het voor haar klas gestaan, nie gesit nie, elke minuut van die periode is gebruik en ’n dame dra sykouse. Lg, was baie erg vir ons, want die Paarl raak warm in die somer! Onthou iets soos lugversorgers in skole was ongekend. Teen die einde van haar hoofskap het sy ons toegelaat om in die somer sonder sykouse skool toe te kom. Nodeloos om te sê dat langbroeke total verbode was. By die jaarlikse prysuitdeling het sy altyd ’n lang aandrok gedra en ons het ons verkyk aan die pragtige statige dame. Sy het die hele aand met grasie en byna alleen, foutloos hanteer. Dogters wat by die prysuitdeling pryse van mense buite die skool ontvang het, moes ’n bedankingsbriefie skryf en nadat sy die spelling en taalgebruik gekontrolleer het, is dit gepos. Dit is goeie maniere. Sy was streng, maar sy was vir ons almal ’n voorbeeld van hardwerkendheid, toewyding, nie net in skoolwerk nie, maar ook in sport en kultuur. Sy was vir ons ’n inspirasie en het ons aangevuur om harder te werk . Sy was op hoogte van elke dogter se prestasie en dames wat nie na vermoë presteer het nie, is na die kantoor ontbied en met haar aansporing en hulp het hul punte gou verbeter. Menige oud-leerling sal hiervan kan getuig. Mej. Le Roux was ’n Christen en sy het dit nie net bely nie, maar ook geleef. Haar boodskappe op ’n Maandag was ’n geestelike inspuiting wat ons deur die week en nog lank daarna gedra het. Die Here was haar Herder en sy het Hom gevolg hear lewe lank. Die skool was, naas haar Skepper en haar ouers, die spil waarom haar hele lewe gedraai het. Mev. Conradie en mej. Bothma se besoek op haar negentigste verjaarsdag op 9 Februarie vanjaar, was die hoogtepunt van haar dag. Toe ek en mej. Lochner haar die vlg. dag besoek, was dit al waaroor sy gepraat het. “Die skool het my nie vergeet nie.” Die laaste keer wat ek met haar gepraat het, het sy na my welstand verneem, maar wou weet hoe dit by die skool gaan en ek kon haar verseker die skool is in goeie hande. Dinsdag by die skool het ek my verspreek. Die skool se erekode lui”we strive to become women worthy of serving our country” en ek het my verspreek en “Saving our country “gesê wat nie so ver verkeerd is nie, want om hierdie land van ondergang te red, het ons vroue nodig met integriteit, hoë morele waardes, vroue wat vir ons ’n voorbeeld en inspirasie kan wees, vroue wat respek afdwing, vroue met dryfkrag, vroue soos Christa le Roux. E n Av a n t Me v . J . He y d e n r y c h

3

H U L D E B L Y K J U F F RO U C H R I S T A L E RO U X 9 F E B RUA R I E 1 9 3 2 – 1 6 S E P T E M B E R 2 0 2 2

Tribute to

Ek s t aan vanoggend h i er as ’ n Lar r i e wa t ’ n paar woorde oor haar ge l i e f de j u f f rou wi l s ê . Di e j are t us s en i n va l weg en ek i s weer ’ n j ong skoo l dog t er wa t ’ n ve i l i ge t u i s t e i n La Roche l l e gev i nd he t , me t j u f f rou Le Roux wa t me t onvermoe i de t oewyd i ng oor haar “ge s i n” waak . Elkeen van ons wat hier sit, het haar eie herinneringe aan Christa le Roux. Daar is oud-leerders, oud onderwyseresse, vriendinne, familie. Daar is soveel herinneringe wat weer verby kom. Ons treur omdat ons onthou. Sommige van ons het haar egter nie goed geken nie. Of dalk glad nie. Daar is geen herinneringe wat ons aan haar bind nie. In my standerd 6-jaar is ’n oud-skoolhoof, juffrou Martha Cillié, op 100-jarige ouderdom oorlede. Ek onthou die warm Februariedag toe ons in ons volle skooluniform met ons panamahoede op die kop ’n erewag weerskante van die lykstoet gevorm het. Ek het gewonder: Wie was Martha Cillié regtig? Wat sê haar lewe vir my as jong kind, buiten alles wat sy bereik het en watter formidabele skoolhoof sy was? Vir ’n kind is ’n skoolhoof ver. Jy bewonder haar. Jy respekteer haar. Dalk vrees jy haar. Maar jy hou jou afstand. Vir my sal juffrou Le Roux altyd “Juffrou” bly. Tog was ek bevoorreg om haar deur die jare as mens te leer ken. Sy was nie meer die juffrou op ’n afstand nie. Uit haar vertellings oor haar lewe het ek die klein plaasdogtertjie ontmoet wat soggens saam met haar pa in die vragmotor skool toe gery het omdat haar ma nie wou hê sy moes met die onveilige skoolbus ry nie. Smiddae het haar pa haar weer kom haal. Dan het sy op sy skoot gesit en huis toe bestuur. ’n Klein dogtertjie in die veilige beskutting van haar pa se arms. Haar laaste drie skooljare as Larrie was vir haar besonder gelukkige jare. Hierdie verbintenis met La Rochelle het onwetend haar toekoms bepaal. Sy vertel dat sy as onderwyseres deur haar skoolhoof op Cradock oorreed is om vir die pos as hoof van La Rochelle aansoek te doen. Toe sy met die koevert waarin die aansoekbrief is, by die posbus staan, het sy getwyfel of dit die regte ding is om te doen. Sy het skielik oorweldig en onbekwaam vir die taak gevoel. Maar toe kom die teksgedeelte uit die Bybel in haar gedagtes op: Wanneer jy jou hand aan die ploeg slaan, moet jy nie agtertoe kyk nie. En sy stoot sonder verdere huiwering die koevert deur die gleuf. Hierdie vasberadenheid en doelgerigtheid het ons as skoolkinders geïnspireer. En dikwels moedeloos gemaak. Want juffrou Le Roux het nie sommer nee vir ’n antwoord aanvaar nie. Ons het gereeld gehoor: “Jy kan!” La Rochelle was haar familie. Sy het persoonlik in elke

leerling belang gestel en hul name onthou – selfs lank nadat hulle uit die skool is. En tog het sy in haar latere lewensjare gewonder of sy enigsins ’n verskil in iemand se lewe gemaak het. In een van haar briewe aan my skryf sy: As ek soms terugdink aan my loopbaan, voel ek half onseker en selfs minderwaardig. As hoof en onderwyseres het sy nie dikwels haar sagte binnekant vir ons gewys nie. Sy was jonk en moes te alle tye in beheer bly. Ek onthou egter ’n keer in ons Afrikaans klas toe sy vir ons uit ons Nederlandse voorgeskrewe boek, Bellen Blazen , voorgelees het. Sy het die verhaal van 2 verliefde tieners gelees. Die meisietjie, Nan, het ernstig siek geword en was in die hospitaal ver van hul tuisdorp. Haar vriend, Koen, het haar met die trein gaan besoek en gewonder wat hy met haar sou gesels, hoe dit sal wees. Daarom het hy vir haar ’n goudvis saamgeneem om die ongemak tussen hulle minder te maak. Toe hy egter by haar hospitaalkamer instap, was alles tussen hulle net soos tevore. Die goudvis het vergete eenkant bly staan. Ek onthou dat juffrou Le Roux se stem al hoe sagter geword het soos die verhaal gevorder het. En toe het sy stil gebly. Dit was ’n ewigheidsmoment. Ons was nie langer kinders teenoor ’n onderwyseres nie. Ons was mens teenoor mens. Toe die klok lui, het ons in ’n byna gewyde stilte uit die klas gestap. Daar is ’n spreuk uit Afrika wat lui: When an old man dies, a library burns to the ground. Die spreuk eggo Christa le Roux se onvervangbare nalatenskap aan ons. Dit is in meer as een opsig van toepassing op haar. Boeke was haar groot liefde, en sy het tot aan die einde inspirasie geput uit dit wat sy gelees het. Selfs met ons laaste gesprek twee dae voor haar dood het sy haar swart notaboekie met die titels van boeke wat sy nog wou lees, uitgehaal. Ons het gesels oor Elsa Joubert se boek Spertyd . Oor haar eie oudword. En oor die dood. Sy het gewonder hoekom die Here haar nie die nag weggeneem het toe sy vroeër vanjaar byna weens bloedklonte in haar been gesterf het nie. En sy het gevra: “Wat is my doel nog op aarde?” Ek wil vir haar sê: “Ek dink Juffrou se doel was om vir ons te wys hoe om voluit en dapper te leef. Om die hand aan die ploeg te slaan en nie agtertoe te kyk nie. Om tot aan die einde met deernis en liefde na mense rondom jou te kyk. En om vreugde te vind in die dinge wat jou na aan die hart lê.” In haar afskeidsboodskap aan die 1967-matrieks haal sy Henri F Auriel aan: “Life is short and we have not much time for gladdening the hearts of those who are travelling the dark way with us. O, be swift to love! Make haste to be kind!”

Ons groet u, liewe juffrou Daisy. L i z e t t e Mu r r a y ( V l o t m a n 1 9 7 0 ) 1 4 O k t o b e r 2022

4

Jaarverslag

J A A R V E R S L A G

B E S T E O U E R S , L E E R D E R S E N V R I E N D E VA N L A RO C H E L L E Op 17 Januarie stap hierdie nuwe skoolhoof en die graad 8’s van 2022 vir die eerste keer by die hekke van die Hoër Meisieskool La Rochelle in – ewe onbekend met die tradisies en geskiedenis, ewe vreemd en onseker. Na ’n bietjie minder as ’n jaar kan ek onomwonde verklaar dat dit ons tuiste geraak het; dat ons ewe passievol is om hierdie ryke tradisies en geskiedenis te bewaar en dat die Hoër Meisieskool La Rochelle diep in ons harte gekruip het. A Mahatma Ghandi quote by which I live my life is: “ Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever ”, and this is most certainly what the learners and staff did this year. Many opportunities were created by our dedicated staff for the learners to grow, excel and have fun and they grabbed all of them with enthusiasm. Ons is dankbaar dat skoolaktiwiteite kon terugkeer na normaal en dat ons vanaf 19 Julie die maskers kon afhaal om weer almal se glimlagte te sien. Gedurende die winter word die blommetjiesdas vir die eerste keer in gebruik geneem om sodoende ons handelsmerk ook met die wintersdrag te versterk. Op 16 September kry ons die hartseer nuus dat me. Christa le Roux, ons geliefde oud-skoolhoof, juffrou Daisy, op die ouderdom van 90 sag in haar slaap heen gegaan het. Haar gedenkdiens vind op 14 Oktober plaas waar mev. Johanna Longland (skoolhoof 1992 – 2001), me. Amanda Lochner (skoolhoof 2002 – 2021) en oud-leerder, mev. Lizette Murray (matriek 1970), aan haar hulde bring. Die gedenkdiens word deur verskeie oud-leerders bygewoon en die Con Spirito groep bring eer aan hierdie formidabele vrou en steupilaar van La Rochelle. Dit is nou my voorreg om verslag te lewer oor La Rochelle se doen en late gedurende hierdie baie geseënde jaar van 2022. S T A F F I realised during this year that the staff of La Rochelle is her biggest asset. What a privilege to work with such dedicated educators, administrative and general staff, who do far more than what is expected of them and who always walk the extra mile. Some of history’s most famous autodidacts, such as Benjamin Franklin and Albert Einstein, to name but a few, are frequently quoted about the importance of lifelong learning. The pedagogues of La Rochelle are certainly lifelong learners. During the year, they attended several

growth sessions, such as the InnovateEDU Conference, Strengthfinders and many more. A new concept, the PLC groups, saw the educators being divided into groups to develop their ICT skills and to share best practice. This was very effective, and I am amazed at the positive attitude of the educators to acquire new skills in blended learning, flipped classroom and teaching 21st Century skills. A special word of thanks to Mr QuintonMeades for guiding us through this new era of e-learning. Ons begin 2022 met nege nuwe personeellede wat by La Rochelle aansluit: mev. Elsabé Conradie (Skoolhoof); Ms Desrae Mills (Head of Department: English); Ms Janie Slabbert (English); me. Maryke Muller (Afrikaans); me. Annadene Malan (Lewenswetenskappe); mev. Mari-Lena van Rooyen (Wiskunde); me. Carmari Marais (Duits); mev. Danelle Conradie (PO en berader) en mnr. Pieter Conradie (LO en atletiekorganiseerder). As deel van die strategiese beplanning van La Rochelle het die beheerliggaam besluit om meer administratiewe poste aan te skaf om twee redes: Eerstens gee dit aan ons akademiese personeel, wat voorheen hierdie take verrig het, meer tyd om akademiese hulpbronne en e-leer te ontwikkel en te verken. Tweedens glo ons dit sal voordelig wees vir al ons sport en kultuur, indien hierdie organisasie deur spesialiste op die gebied behartig word. Op 21 Februarie sluit mev. Julie Ruthven as die netbal- en swemkoördineerder by ons aan en me. Wanri Venter word deel van die span as die hokkie- en tenniskoördineerder. Ons sien reeds die verskil in die reuse bydraes wat hulle maak. Mev. Ruthven se passie is egter in die klaskamer en sy verlaat ons aan die einde van die jaar om Afrikaans by Boland Landbouskool aan te bied. Sy sal egter steeds by La Rochelle betrokke bly deur haar netbal-afrigting. It was with great sadness that we had to bid farewell to Ms Desrae Mills, who was appointed as Subject Advisor for English in the Metropole East Education District. Our old favourites, Joerg and Lynette Neethling, came to our rescue to take her classes till the end of the year. We are looking forward to welcoming Mrs Cindy McFarlane as HOD for English in 2023. Ons moes ook gedurende die jaar die Conradie-egpaar, Danelle en Pieter, groet aangesien daar vir hulle ’n wonderlike geleentheid, nader aan hul familie oopgegaan het. Ons is dankbaar vir die energie wat hulle na die skool en personeel gebring het. Mev. Nazley Ferris sluit in Augustus by ons in ’n berader-pos aan.

5

Mev. Marné Pedro word in November as vakadviseur vir Afrikaans vir die Overberg Onderwysdistrikmet ingang 2023 aangestel. Na nege jaar moet ons dus hierdie ongelooflike, inspirerende en innoverende opvoeder groet. Ons is baie trots op haar vir hierdie bevordering, maar watter leemte laat sy nie op akademiese en kultuurgebied nie! In die koshuis groet mev. Ria Westraad ons na baie jare. Die leerders van Navarre gaan hierdie omgee-tannie verseker baie mis. During the year the Larrie stork was quite busy. Both Mr Quinton Meades (Joshua) and Mrs Soné Ackerman (Roland) were blessed with little boys and Mrs Niena Lötter (Nienke) and Anmarie Davids (Katryn) with little girls. Mrs Karin Leibbrandt and Hannatjie Naudé were blessed with grandchildren during the year. Personeel en afrigters wat ook buite die skoolgrense presteer het: • Me. Adéle Bothma word verkies as voorsitter van die Boland-hokkiebestuur. Sy organiseer puik interprovinsiale toernooie tydens die Junie-vakansie. Dankie aan haar vir hierdie diens aan die gemeenskap. • Ms Wanri Venter excelled as: Being selected as a member of the Boland Hockey Committee; Umpire at the Women’s Indoor Inter-Provincial in Durban and the Women’s Outdoor Inter-Provincial in Pretoria; Umpire Pro League Men (South Africa, the Netherlands, Germany, India and France) in Potchefstroom and the Women’s Junior World Cup in Potchefstroom; In July she umpired at the Women’s World Cup in Spain and the Netherlands, where she was chosen to umpire the quarter-final between Germany and New Zealand; Umpire at the Commonwealth Games in England; The highlight was being chosen to umpire the final between Australia and England. • Mev. Marianna Schoeman was spanbestuurder van Boland-Sentraal en Boland, asook Wes-Kaap Dogters na die SA-Atletiekkampioenskappe. • Mr Bennie van Graan is a National Level 3 Coach and coaches Javelin for the Boland Athletics Team. • Mnr. Shawn-Crispin September is ’n vlak 2 nasionale naellope afrigter. • Mr Johnnie Zulch is the Coach and Manager of the Western Cape Cavaliers u.15 and u.18 Tennis Teams. • Mev. Christa Vos is die hoofkeurder van die o.17 Kaapse Wynland-proewe 2022. • Mrs Remina Stephan-Pienaar is a member of the Netball Blue Birds DNL Team. • Mev. Julie Ruthven is afrigter van die o.15 WP netbalspan, wat na die SA Top Skole gaan en haar span behaal ’n vyfde plek by die kompetisie. Sy is ook die sekretaresse van die Kaapse Wynland netbalbestuur. • Me. Madri Gerber is die begeleidster van die Tygerbergkinderkoor en lid van die Sing In Harmonie seniorkoor. • Mr Stephan-Wessel Swart is the first runner up for Excellence in Teaching Mathematics at the National Teachers’ Awards . I N S T A N D H O U D I N G E N O N D E R H O U D In die eerste kwartaal word die terrein rondom die tennis- en netbalbane by Du Toitstraat beveilig met ’n

heining en elektroniese hek en word die area rondom die bane opgeknap. Die klubhuis sal oor twee fases opgeknap word. Fase een is slegs aan die binnekant, met moontlike uitbreiding van die klubhuis in fase twee. Na meer as 45 jaar se pret in die swembad, het dit net te veel verweer gehad en moes die krake herstel word. Tydens die herstelwerk sal die rante van die swembad ook gelig word sodat dit aan die FINA -regulasies voldoen. Baie dankie aan mnr. Adriano Bertoncello vir ure se werk wat hy aan beide hierdie projekte afgestaan het. Our electrical infrastructure received some much-needed attention in 2022. To maintain operational stability and productivity, we installed an inverter with a 3-kWh battery. This allows our CAT classroom, Admin block, telephones, and IT network infrastructure to function, even during extended power outages. Major work was also undertaken to ensure that all electrical hardware and installations comply with the latest legal and safety requirements, and an Electrical Certificate of Compliance was issued. This gives us peace of mind that the electrical system of our 120-year-old building is safe and future-ready. In line with our aim to be more sustainable and eco-aware, we completed a 60-kW solar installation on the roof of the En Avant Centre. Since installation at the end of July, we have generated more than 26 MWh of electricity, of which 39% was sold back into the grid, and reduced our reliance on grid-power by 50%. This is equivalent to an environmental saving of 8.8 tons of coal, or 44 tons of CO 2 . The aim is that additional panels in future will ensure off grid electricity production, as well as adding solar to the hostel. A big thank you to SGB members, Mrs Leslee Durr and Mr Francois Pieters, for their time and effort to make a success of this project. By die koshuis is daar gedurende die jaar ’n Larrie Salon tot stand gebring en opknappingswerk is aan die Larrie Boutique , waskamer en personeelwoonstelle gedoen. Die laaste badkamers by Groengang 17 & 18 is pragtig opgeknap. Baie dankie aan mev. Lida Hendrikse wat hierdie projekte so effektief bestuur. A C A D E M I C S The Matric Class of 2021 made us very proud. Despite the disruptions to the academic programme by the COVID-19 Pandemic since March 2020, the Matrics persevered and achieved excellent results. They obtained a 100% pass rate, and La Rochelle is one of the few schools in the country to achieve a 100% Baccalaureus admission. The class average was 76%, with 40 learners achieving an average of 80% and above (34,2% of the class). There were 382 subject distinctions (3,26 per learner) and 33 learners offered 8 or more subjects. Alexandra van Stelten, with an average of 96,29% and 100% for History, was the top achiever of La Rochelle, as well as being amongst the top performers in the Western Cape. Both Alexandra and the school were invited to Leeuwenhof by the WCED where the school was placed 15 th in the Western Cape for their academic results in the NSC Exams. HMS La Rochelle word weer deur die Skole Ondersteuningsentrum vereer vir uitstekende akademiese werk in 2021 gelewer. Mev. Hannatjie Naudé ontvang die eretoekenning namens die skool. La Rochelle is landwyd in die derde plek met 3,25 onderskeidings per leerder. Die volgende vakke verdien spesiale vermelding: Afrikaans HT – 3de; Wiskundige Geletterdheid – 9de;

Annual report

6

reduced our reliance on grid-power by 50%. This is equivalent to an environmental saving of 8.8 tons of coal, or 44 tons of CO 2 .

Jaarverslag

Besigheidstudies – 8ste; Lewenswetenskappe – 6de en Fisiese Wetenskappe – 17de. The Academic Prestige Function took place in the En Avant Centre to celebrate the Matric Class of 2021 and honorary colours were awarded to the other grades. The Academic Prize- Giving that took place in the Toringkerk in October, focused on the 2022 results. Ms Amanda Lochner was the Guest Speaker and reminded us how special the rich history and traditions of La Rochelle Girls’ High School are. The Chromebook project was rolled out this year, where the Grade 8 – 10 learners received a device for e-learning. The Microsoft platform is used. Every teacher creates a Team for their subject and the learners receive notes and videos in their Teams, while gamification apps such as Kahoot , Blooket and Flipgrip , to name but a few, can be used to enhance learning and learners do some assessments online. A big thank you to Mr Quinton Meades for making sure that this project runs smoothly and for his vision to make it work. Ander akademies verwante geleenthede sluit in: • ESKOM Expo for Young Scientists te Stellenbosch: Hier wen Charlie Engelbrecht die prys vir die beste ingenieurswese navorsingstaak uit ongeveer 160 inskrywings. Charlie het ’n metode ontwikkel om die konsentraat van alkohol met ’n mobiele, battery aangedrewe toestel te toets en ’n maklik bekombare oplossing. Tans word duur laboratoriumtoetse gebruik. Charlie se projek het ontstaan nadat sy agterdogtig geraak het oor die handreinigers wat deur winkelsentrums gebruik word. • SAIIA Interschools Quiz: Logan Roux, Nalene Visser, Mila Tredoux and Kelsy van Sitters achieved a 5th place out of 48 participating teams. • Wiskundekompetisies en Olimpiades: Wiskundekom petisies bevorder entoesiasme en nuuskierigheid in die vakgebied. Dit is belangrik om te beklemtoon dat Wiskunde denkvaardighede en die ontdekking van probleem-oplossingsmetodes bevorder. Dit is om hi erdie rede dat ons leerders aanmoedig om aan hierdie kompetisies deel te neem. In Maart het 21 La Ro chelle-leerders deelgeneem aan die eerste rondte van die Old Mutual SA Wiskunde Olimpiade 2022, waarvan 10 deurgedring het na die tweede rondte. In Mei het 11 van ons leerders individueel en 16 as pare aan die 2022 UCT Wiskunde-kompetisie deelgeneem. Uit hierdie groep leerders het ons vyf meriete toekennings ontvang. Ons is baie trots op elke leerder wat die uitdagings aangepak het asook die prestasies wat hulle behaal het. Die bloot stelling aan komplekse bewerkings en probleemoploss ing is uiters belangrik vir die ontwikkeling van hoër-orde The aim is that additional pa els in future will e sure off-gri electricity production, as well as adding solar to the hostel. A big thank you to SGB members, Mrs Leslee Durr and Mr Francois Pieters, for their time and effort to make a success of this project. By die koshuis is daar gedurende die jaar ’n Larrie Salon tot stand gebring en opknappingswerk is aan die Larrie Boutique , waskamer en p rson elwoonstell gedoen. Die laaste badkamers by Groengang 17 & 18 is pragtig opgeknap. Baie dankie aan mev. Lida Hendrikse wat hierdie projekt so effektief bestuur. ACADEMICS The Matric Class of 2021 made us very proud. Despite the disruptions to the academic programme by the COVID-19 Pandemic since March 2020, they persevered and achieved excellent results. They achieved a 100% pass rate and La Rochelle is ne of the few schools in the country to achieve a 100% Baccalaureus admission. The class average was 76%, with 40 learners achieving an average of 80% and above (34,2% of the class). There were 382 subject distinctions (3,26 per learner) and 33 learners offered 8 or more subjects. Alexandra van Stelten, with an average of 96,29% and 100% for History, was the top achiever of La Rochelle, as w ll as being amongst the top performers in the Western Cape. Both Alexandra and the school were invited by the WCED to Leeuwenhof, where the school was placed 15 th in the Western Cape for their academic re ults in the NSC Exams. HMS La Rochelle word weer deur die Skole Onderst uningsentrum vereer vir uitstekende akademiese werk in 2021 gelewer. Mev. Hannatjie Naudé ontvang die eretoekenning namens die skool. La Rochelle is landwyd in die derde plek met 3.25 onderskeidings per leerder. Die volgende vakke verdie spesiale vermelding: Afrikaans HT – 3de; Wiskundige Geletterdheid – 9de; Besigheidstudies – 8ste; Lewenswetenskappe – 6de en Fisiese Wetenskappe – 17de. The Academic Prestige Function took place in the En Avant Centre to celebrate the Matric Class of 2021 and honorary colours were awarded to the other grades. The Academic Prize- Giving that took place in the Toringkerk in October, focused on th 2022 results. Ms Amanda Lochn was the Guest Speaker and reminded us how special the rich history and traditions of La Rochelle Girls’ High School are. denke en ons hoop deelname aanWiskunde-kompetisies sal hierdie vaardighede bevorder. • Skryfwerk: Bianca van der Walt behaal ’n derde plek in die Sanctuary Boekfees in Klerksdorp se kortverhaalkompetisie vir tienerskrywers. • CAT Olympiad: On 10 May, Gr. 11 and 12 CAT learners participated in the IITPSA CAT Olympiad. The aims of this Olympiad are to identify, encourage and reward computer aptitude, promote and encourage computer studies and to create an awareness of career opportunities in ICT. Gold for the top 7% of all learners countrywide were awarded to Frankie Montgomery and Diani de Bruyn. • Wetenskapklub: Die hoogtepunte van die jaar was die besoek aan Mellovans in Stellenbosch waartydens leerders die fabriek waar hierdie elektriese driewiel vervaardig word, besoek het. Dr. Adine Gericke, van Stellenbosch Universiteit, betrokke by die Fakulteit Chemie en Polimeerwetenskappe, se aanbieding oor polimere is nog ’n hoogtepunt. Die Chemie-aspek van die vak kan mos net lekker raak as leerders gaan kyk hoe die chemiese prosesse van sjokoladevervaardiging verloop! ’n Heerlike uitstappie na De Villiers Chocolat iers , by Spice Route, het vir hierdie opwinding gesorg en is afgesluit met ’n sjokolade-proe. • Science Championship: Gr. 10 and 11s were part of the Multimole Interschools . • DE BEERS English Olympiad: ’n Spesiale gelukwensing gaan aan Inge van der Westhuizen wat algeheel 34ste in die landswyd eindig. Hannah Prozesky ranks overall 88th in the country. Gold: Inge van der Westhuizen, Hannah Prozesky, Rizia Seria, Erin van der Berg Silver: Rachel Jewell, Elena Kritzinger, Kelsey van Sitters, Chloë Williams Bronze: Liana Human S P O R T Hoe lekker was dit nie om weereens die opgewonde stemme en uitroepe van ouers en ondersteuners langs die sportveld te hoor nie. Dankie aan al ons leerders en afrigters vir die toewyding en harde werk op die sportveld. Tydens die Sport- en Kultuurprysuitdeling is daar erkenning aan ons sportsterre en kultuur-presteerders gegee, maar ek lig graag ’n paar hoogtepunte uit: • Atletiek: Ons atlete maak ons trots deur nasionaal ’n vierde plek by die TUKS Top 10 byeenkoms te behaal. Hulle behaal ook ’n negende posisie by die Twizza -finaal in Pretoria en ’n tweede posisie by die Top 10 byeenkoms te Mosselbaai. Nog ’n eerste plek word by die Kwagga Top 10 byeenkoms in George behaal. Alhoewel La

7

Rochelle ’n tweede plek by die 4M atletiekbyeenkoms behaal, was dit volgens die leerders een van die lekkerste 4M byeenkomste nog en het die ondersteuners enduit hul span aangemoedig. La Rochelle het 19 atlete gehad wat aan die Boland Kampioenskappe deelgeneem het en 12 atlete het deurgedring na die Wes-Kaap kampioenskappe. Monique Engelbrecht, Adrienne Gallop, Miclynn Africa, Kiera-Lee Abrahams, Mia Wilson, Cornelia Destroo and Kylie Basson took part in the South African High Schools Championships and the ASA National Championships, where Kiera-Lee and Mia obtained a bronze and silver medal respectively. Dankie aan oom André van der Burgh en juffrou Schoemie vir hulle ondersteuning en aanmoediging. • Netball: The u.18A Team had an amazing season, going from strength to strength. In the Top Schools’ Championships, they finished as number one in the Western Cape and 11 th in South Africa. Congratulations to Coach Morné van Tonder and the team on this achievement. Western Cape Inter-District Tournament representation: Cassandra Malgas and Amor Nell. Western Cape Teams: Thabisa Yekani and Hannah Olivier (u.18); Shani van der Merwe and Hannah Kriel (u.17); Jade Atkins (u.16); Maroné Uys (u.15) and Mienke du Toit (u.14). Thabisa Yekani and Hannah Olivier were also chosen to be part of the Top 35 group. South African Schools Teams: Jade Atkins (u.16); Hannah Kriel (u.17) and Hannah Olivier (u.18). • Hockey representation at various levels: Boland Teams: Shamira Titus and Johré Blommetjies (u.18A); Caroline Noyce (u.18B); Kiera-Lee Abrahams (u.16A) and Cadey Bekker (u.16B). Boland Regional Team: Aimee Farmer. West Regional Team: Makaziwe Gqiba, Mia Pieters, Layla Wagner, Corin Joseph (u.14). South African u.18 Girls’ Hockey Team: Shamira Titus (played against Namibia in July). • Equestrian: Our Equestrian girls have excelled in a wide variety of disciplines this year, with representation on Regional, as well as National levels. Our greatest achievements are that we placed 12 th out of 211 competing high schools at the SANESA Nationals and locally that we won both the Dressage & Prix Caprilli, as well as the Show Jumping legs of the Equestrian Inter-Schools Competition, a first for La Rochelle. A big thank you to Mrs Tracy Meyer for her time invested in the Equestrian girls. • Muurbal: Chloë Stander word opgeneem in die Boland o.16-span. • Tennis: Jade Atkins en Skyler Riddles is in die span wat aan die SA Interpro-tennistoernooi deelneem, ingesluit. Jordan Armstrong verteenwoordig die Wes Kaap Kavaliers se o.18A-span in Kimberley vir die Synergy Cup . Tineke Louw neem deel as lid van die Boland Kavaliers se o.15B-span. Isobel Kröhn en Jordan Armstrong neem ook deel aan verskeie toernooie gedurende die jaar. B U I T E S P O R T S O O R T E : • Aksienetbal: Die volgende leerders behaal die WP-span en wen as span ’n silwer medalje: Mari van Tonder, Mienke du Toit en Mischa du Toit; Mischa Batt is a member of the u.17 Western Cape Coastal Team. • SA Skole Snelroei: Whitney Appolis behaal ’n brons medalje.

• Cape Winelands Chess Team: Zhané Lubbe was a member of this team. • Internat ional Mirror Class Dinghy Nat ional Championships: Katharine Malan participated. • Karate: Okinawa Goju Ryu Karate Association National Championship: Cassidy Swanepoel (1st Girls u.16). Cassidy also came 1st at the National OGKK Championships. • Underwater Hockey: Emma Koch represented the u.19 South African Team. • Ritmiese Gimnastiek: Megan Koch en Mia Koch neem deel aan die Wes-Kaap en Suid Afrikaanse kampioenskappe. • Krieket: Cornelia Destroo behaal die Boland o.16 span. • Western Cape Shore Angling: Melissa Rossouw represents the u.16 Team. • Hip Hop: Lara Whatney, Arianne Floris and Kiera Batts represented the Western Cape at the National Sport Aerobics, where they received SA Dance colours and qualified for the Unite World Championships in Portugal. • Stars of the Universe International Performing Arts Cup: Skye Hillebrand obtained her South African colours. • Nasionale OGKK Karate Kompetisie: Cassidy Swane poel (1ste plek) • Voortrekkers: Nasionale Toekenning - Walmari Crous • Landsdiens: Skringbokkleure vir Landsdiens - Leoni du Plessis. C U L T U R E “ Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures .” – Henry Ward Beecher. The Culture Committee of La Rochelle Girls’ High certainly brought some soul into the school this year. • In 2022 it was decided that the Grade 8s would be called ‘Daisies’ and the first Daisy Drama was performed under the guidance of Ms Kirsty Nel at the end of Term 1. Our La Rochelle School Choir was once again brilliant in their performances under the competent leadership of Mr Johannes Schickerling and accompanied by Ms Madri Gerber. They competed in the Prestige Category of the ATKV Competition, where they ended fourth nationwide. On 24 August they entertained us with a lovely performance in the KWV Emporium and at the Miss La Rochelle Pageant. At the Paarl Valley Eisteddfod they received a Cum Laude and were the category winners. • Con Spirito: After competing against musicians from across South Africa and being selected as finalists for the Stellenbosch University National Ensemble Competition, the Con Spirito Ensemble of La Rochelle Girls’ High won the Best Classical Large Ensemble division on 24 September in the Endler Hall in Stellenbosch. At the Paarl Valley Eisteddfod, they received a gold plus and were category winners. They also performed in the KWV Emporium Concert and at several Assemblies and functions throughout the year. • Avanti -publikasies: Dit is ons voorreg omons wonderlike aspirant joernaliste se artikels op ons maandelikse Avanti Blog te volg. La Rochelle se redaksiespan, onder die leiding van mevv. Carla Uys, Soné Ackerman en

Annual report

8

Jaarverslag

Marné Pedro, strewe daarna om ’n liefde vir skryfkuns en joernalistiek te kweek. Ons wil elke Larrie aanmoedig om die Avanti se artikels by www.larries.co.za/blog te lees – geniet ’n wye verskeidenheid berigte soos in diepte artikels, glansartikels, onderhoude en rubrieke. Die redaksie publiseer ook halfjaarliks ’n volledige uitgawe wat op La Rochelle se webtuiste, asook die digitale leesplatform, ISSUU , verskyn. Ons wil in besonder dankie sê aan Inge van der Westhuizen en Bianca van der Walt, wat vanjaar as redaktrises, die span gelei het. ’n Joernalis se pligte strek van navorser tot aanbieder – van vertrooster tot verslaggewer en daarom salueer ons La Rochelle se puik joernaliste en die unieke bydrae wat hulle tot ons skoolmilieu lewer. • The Larries Cultivate took place from 22 – 23 July. The learners had enormous fun dancing, writing poetry, painting, making sushi and other delectables, learning how to do make-up, change a tyre and knitting, doing an A mazing Race and, of course, ending off with a performance by Zolani Mohola, most famously known as lead singer of the internationally acclaimed pan African South African music group, Freshlyground . • The drama learners took part in the Parel Vallei Playhouse Festival in Somerset West and the Charlie Hofmeyr Drama Festival, performing a piece written and directed by Grade 12 learner, Inge van der Westhuizen. • Onder leiding van mev. Julie Ruthven bring La Rochelle ’n revue, Hear Our Voices , op die planke. Dit was ’n uiters genotvolle aand en dit was opsigtelik hoe baie pret dit vir die leerders was wat deelgeneem het. • A movie night for the production-reveal of the musical of 2023 took place at the school, where the learners could enjoy popcorn, while watching the favourite of yesteryear, Dirty Dancing . • Historium Debat: Vanjaar se Historium Debat het op 27 Oktober plaasgevind. Soos in die verlede, was hierdie onvoorbereide kompetisie weer ’n heerlike geleentheid vir ons dogters om hul sprekersvaardighede op te skerp en interaksie te hê met leerders van ander skole. Liana Human, Juané le Roux en Drika Steyn het vanjaar as goeie verteenwoordigers opgetree. P R E S T A S I E S • Radikale Redenaars: Jacinda Ruthven behaal die hoogste punt in haar graad en dring deur na die nasionale finaal in Boksburg, waar sy ’n vierde plek landswyd behaal. • ATKV -debat: Jeanne du Toit en Amy Jacobs dring deur na die nasionale finaal by Buffelspoort. • Debating: The Senior Debating Team – Nina Goodwin, Hannah Prozesky, Zoë Vassilatos and Haseena Allie – made it through to the quarter-finals of the Western Cape Provincial Debating Championships. • At the Paarl Valley Eisteddfod Prestige Gala on 6 September, the following learners were honoured as category winners for 2022: Mari van Tonder (Best Recitation Gr. 8); Hanaa Toefy (Best Recitation Gr. 11); Haseena Allie (Best Prose Gr. 12 and Best Monologue Gr. 12); Keira Green (Best Monologue Gr. 9); Katherine Smit (Beste Monoloog Gr. 9); Carmen Vervaart (Beste Voordrag Gr. 12); Erin Meyer (Best Singing 15 yrs Solo); Romé Richter (Best High School Drawing Gr. 9); Inge van der Westhuizen (Best Prose, Best Monologue;

Beste Prosa Formeel Gedramatiseerd); Best High School Choir; Con Spirito (Best Chamber Choir). • Izelle Stemmet is deel van die dansgeselskap in The Sleeping Princess by die Baxter teater. • Tygerberg Children’s Choir: Madison Harris is a member of Cape Town’s proud musical export product and one of South Africa and the world’s best international children’s choirs. K A M P E / S E M I N A R E / O P L E I D I N G S E S S I E S • Die graad 8 kamp vind plaas by die skool en al die graad 8’s slaap in die koshuis oor. • The annual White Tea, hosted annually by the Student Council with the learner leaders of Paarl Girls’ High, was held on 13 April. The theme was Together we are Stronger, and the Guest Speaker was Life Coach, Mrs Sarah Scholtz. It was a wonderful evening characterised by a sense of camaraderie. On 17 May the first Wings for Tomorrow Talk took place on what it means to be driven and creative and why this is one of the key future skills for success. The Moderator was Jerome Rex, of Arendsvlei fame, and the guest speakers: 1. Tom Dreyer – author, winner of the Eugene Marais prize for literature, and IT developer. 2. Werner Cloete – educational entrepreneur, teacher, author (First Class) and motivational speaker. 3. René Belcher – saxophonist, music teacher and music therapist. 4. Danie du Toit (Reënwolf) – creative entrepreneur. Singer and songwriter (Spoegwolf) and poet. • Graad 11’s kamp by Kijk in de Pot by Franschhoek. Hier beraam hulle planne en ontwikkel saam ’n visie vir hul graad 12-jaar wat voorlê. • The Grade 9 Camp took place at the Bainskloof Campsite in September. They had the opportunity to get to know one another better and had a seminar on personal growth. • Leierskamp by Back 2 Basics in Grabouw: Die studenteraad en koshuisprefekte het die spanbou baie geniet en groot planne vir 2023 beraam. • Grade 11 Arcade Night: An evening of fun and games. • First Aid: During the year several blood drives took place at the school and opportunities for first aid training were organised by Mrs Monika Burger. • Paarl Junior Town Council: The Larries elected to serve on the Council in 2023 are: Zahra Singh (Junior Mayor), Sisca Joubert (Ecology Leader) and Nalene Visser (Fundraising Leader). G L A N S G E L E E N T H E D E • Graad 11’s se Winterbal het op 23 Junie in die skoolsaal plaasgevind. • Graad 10’s se dans was op 24 Julie in die skoolsaal. • Die Pa- en dogteraand was baie prettig en die pa’s het mooi saamgespeel met die aantrek volgens ’n karakter uit ’n fliek. • The Miss La Rochelle Pageant – with the theme, A New Dawn – was an elegant, yet entertaining evening hosted in the Town Hall. Julie Seynhaeve was

9

crowned as Miss La Rochelle, with Caroline Noyce as 1st Princess and Thabisa Yekani as 2nd Princess. • Die matriekafskeid vind by Ashanti plaas en die matriekleerders lyk pragtig en stylvol. Baie dank is aan mevv. Jeannie Beukes en Liezl Gosman-Williams verskuldig vir hulle harde werk. • Die FEEDEM -span dring deur na FEEDEM se kookkompetisie se finaal by Leopards Leap. Baie geluk aan Lindsay-Ann Whare, Brittle Williams, Odwa Famana en Bernadette Andrews. • At the Hostel Dinner we said goodbye to the Hostel Matrics of 2022. • Die koshuis bied Fresh on Faure aan met gasspreker, Marciel Hopkins. • The Grade 12 Final Music Concert was held in the Learning Centre. • Die VRL bied in September die Ma-en-dogter-piekniek met gasspreker, Cilmarie Geyer (matriek 2018). • Die graad 11’s se Gasvryheidstudies High Tea en die graad 10’s se Gasvryheidsontbyt vind plaas. S P E S I A L E S A A L B Y E E N K OM S T E E N U I T S T A P P I E S • Die gr. 8’s sluit hulle eerste twee weke van skool met ’n spesiale Vrugtefees af. • Die Interact-vereniging se jaar is ook gevul met uitstappies en spesiale liefdadigheidsprojekte. • Op 20 April vind ’n baie spesiale kultuursaal plaas. Tydens hierdie geleentheid word al die kultuuritems, wat by die skool aangebied word, aan leerders bekendgestel en verrigtinge word afgesluit met ’n optrede van die spesiale groep Uitnaweek , met kunstenaars mnr. Stephan-Wessel Swart, mev. Marné Pedro en me. Madri Gerber. Op 20 Oktober is daar ’n tweede kultuursaal met spesiale optredes van ons kultuurleerders wat gedurende die jaar presteer het. • Environmental Larries went on an outing to the Drakenstein Lion Park, the Two Oceans Aquarium and the Green Committee keeps us accountable with “green” reminders on social media and several clean-up sessions. • The Grade 10 to 12 Drama learners visited the Baxter on 29 May for the production of Blood Knot , a play written by Athol Fugard. • Die Buitelugklub het verskeie uitstappies onderneem om die berge van die Boland te verken en om verskeie staproetes aan te pak. Dit het ingesluit: Kromrivier, Elandsrivier, Paarlberg, Jonkershoek, Paardeberg en die Bergriverdam. • Die filmklub bespreek verskeie films deur die loop van die jaar en 62 leerders gaan kyk die nuwe Top Gun -film by die Paarl Mini-Max. • The Women’s Month Assembly had Viwe Kobokana, Chairperson of the Stellenbosch University Student Representative Council as the Guest Speaker. • Tydens die saalbyeenkoms op 11 Oktober word ’n spesiale huldeblyk deur mev. Johanna Heydenrich (Longland) aan ’n legende, mej. D.C. le Roux, oudskoolhoof (1963 – 1991) gelewer. Me. Amanda Lochner en mev. Rubina Visser woon ook die geleentheid by. • A special Christmas Assembly was hosted by the Student Council on 1 November. • At the Valedictory Ceremony for the Grade 12s and

their parents, the Matrics received an Old Girls’ scarf from the school and a flower good-luck charm from the Old Girls’ Union. • Stellenbosch University invited four of our top Grade 11 learners interested in the field of engineering – Liana Human, Gabrielle Witbooi, Caitlin Cupido and Sian Frankfort – to an event in Stellenbosch. • Graad 10 – 11 Toerisme-leerders besoek Kaapstad. • Juffrouens Maryke Muller, Annadene Malan en Carmari Marais vergesel ’n groep leerders op ’n heerlike roei-avontuur op die Oranjerivier. • The staff enjoyed an outing to Hazendal Wine Estate. WE L L N E S S Sarah Scholtz (Counsellor) and her husband, Dewald, hosted a seminar “ How to Connect with your Teen ” for the parents. It included insightful and engaging teaching and practical guidelines on how to equip parents to build a deeper connection with their teens. O U D L E E R D E R B O N D • Op 28 Mei het die oudleerders ’n heerlike tee met sangitems deur Annelie du Toit (matriek 2019) en gasspreker, Lizette Murray (matriek 1970), geniet. • Vanaf April word daar gereeld ’n artikel, getiteld “ Elke Larrie het ’n storie ” op sosiale media geplaas. Dankie aan die volgende oud-Larries vir hulle bydraes: mev. Marie Hamman (matriek 1953), mev. Lizette Murray (matriek 1970), mev. Louise Smit (matriek 1957), Ina Brink (matriek 1990). • Op 11 Mei kom gesels Marika Franken (matriek 2015) van SA Airlink met die graad 10 – 12 Toerisme leerders oor haar beroep as lugwaardin. B E D A N K I N G S When we look back at the year, it is with an overwhelming feeling of gratitude. I therefore want to repeat the words of Miss Grundlingh (Principal 1948 – 1962): “ We look back in deep gratitude to God, who so richly blessed us, we are again impressed by the fact that the life of the school has thus far been characterised by the sheer joy of striving and moving forward ... . We thank all those who throughout the years have kept the vision of the accomplished deeds alive and the flame of idealism burning. May we go forward, ever ready to uphold the honour and ideals so loyally guarded by our predecessors; and may we in an uncertain and rapidly changing world hold fast to our heritage of so much that is noble and good and • Dr. Johann Burger, kringbestuurder van kring 8 vir die eerste gedeelte van die jaar en vir die besondere vriend wat hy vir die Hoër Meisieskool La Rochelle is. Dankie vir sy leiding en wysheid. Na baie jare van diensbaarheid aan die onderwysprofessie wens ons hom rus en vrede met sy aftrede toe. Dankie ook aan mev. Elbertha Willemse wat die leisels by hom oorgeneem het vir haar ondersteuning. • The officials of the WCED, Mr Juan Benjamin, Jeanette Harker and their staff. • Gedurende 2021 is nuwe lede van die Skoolbeheerliggaam vir die volgende driejaar-termyn gekies en ’n baie thus achieve our highest destiny .” ’n Spesiale woord van dankie aan:

Annual report

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker