La Rochelle Yearbook 2022

Culture

C U L T I VA T E

La Roche l l e he t van j aar op 21-22 Ju l i e ’ n ku l t uur f ee s gehou waar t ydens l eerder s aan ’ n wye ver ske i denhe i d werkswi nke l s en aanb i ed i ngs kon dee l neem. Die fees is gereël om ’n kultuur te skep waartydens die kunste hoog op prys gestel word en leerders unieke vaardighede kon aanleer en ’n groter passie en

waardering vir kuns en kultuur kweek. Leerders kon vir ’n verskeidenheid sessies registreer – daar was onder andere kookklasse, lyndans, revue, hekel en brei, naaldwerk, ’n verfprojek, potgooi-demonstrasies, karaoke, Amazing Race , debatsessies, biblioteektoere en nog vele meer. Die hoogtepunt was ongetwyfeld toe The One Who Sings (Zolani Mahola) die leerders en personeel met haar rare sang- en storieverteltalent meegevoer het.

90

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker